KONKURS „Mój sposób na Eksplozję Młodości”

Bardzo ważne są dla nas Wasze opinie o kosmetykach Aquatonale, dlatego stworzyliśmy  możliwość wypowiedzenia się na temat zestawu, który od nas otrzymałyście.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Mój sposób na Eksplozję Młodości”.

- Należy nagrać krótki filmik (2-3 min) na temat wrażeń, które towarzyszyły wam podczas wykonywania zabiegu przy użyciu kosmetyków AQUATONALE

- wysłać go na adres: konkurs@aquatonale.pl

- lub na adres:

Aquatonale Centrum Szkoleniowo-Kosmetyczne

Św. Mikołaja 59-60 lok. 25

50-127 Wrocław

Czekamy do końca marca

Na autorki 3 najciekawszych filmików czekają zestawy kosmetyków AQUATONALE.

REGULAMIN AQUATOANLE:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Oganizatorem Konkursu na stronie www.aquatonale.pl oraz na www.facebook.pl/Aquatonale jest : Aquatonale Sp. z o.o. Sp.k.

 1.2.Celem Konkursu jest promocja produktów Aquatonale.

1.3 Czas trwania konkursu od 01.03.2011 dnia: do 31.03.2011.

1.4.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 01.04.2011 

1.5 Konkurs będzie zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6 .W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – konsumenci w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie (dalej „Uczestnik”), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 8 Regulaminu.

1.7.Konkurs skierowany jest do osób, które korzystały z zestawu startowego „Eksplozja Młodości” bądź dokonały zakupu kosmetyków Aquatonale.

1.8 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Aquatonale oraz członkowie ich rodzin.

1.9 Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem niniejszego konkursu (dalej „Regulamin Konkursu”), dostępnym na stronie internetowej www.facebook.pl.   Wzięcie udziału w Konkursie jest
równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.aquatonale.pl i www.facebook.pl/aquatonale

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach  od 01.03.2011r. do 30.03.2011 r

2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.aquatonale.pl oraz www.facebook.pl/aquatonale  do dnia 01.04.2011

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu kamerą internetową, telefonem komórkowym lub kamerą na temat „Mój sposób na eksplozję młodości” i wyśle go drogą pocztową lub mailową do siedziby Aquatonale.

3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 3 zostaną osoby, których film zostanie uznany przez organizatora za twórcę najciekawszej odpowiedzi.

3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo Dane osobowe
nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody. Kosmetyki Aquatonale o wartości 200 zł.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej mailem lub telefonicznie.

4.3 Osoby wymienione jako Laureaci konkursu zobowiązane są do kontaktu z Organizatorem w terminie do 5 dni od daty ogłoszenia wyników na mail: konkurs@aquatonale.pl.  Brak kontaktu ze strony zwycięzcy konkursu oznacza utratę nagrody.

4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w mailu w terminie najpóźniej 14dni od dnia powiadomienia
laureata o wygranej.

4.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.7 Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać co najwyżej jedną nagrodę.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowejwww.aquatonale.pl i na www.facebook.pl/aquatonale listy laureatów Konkursu na adres mailowy konkurs@aquatonale.pl

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu uczestnika Konkursu.

6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.

6.5 Filmy zgłaszane do konkursu nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich. W przypadku  ich zamieszczenia Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z konkursu.

Szukaj:

Strefa Profesjonalisty »
Sklep z kosmetykami profesjonalnymi
Blog ekspercki »
W trosce o Ciebie - kosmetyki bez parabenów

Poznaj naszą filozofię:

L institut de beaute
Informacje prasowe »