Czym jest dla Ciebie naturalne piękno?

Regulamin Konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czym dla Ciebie jest naturalne piękno?”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest  wybór najoryginalniejszego i najciekawszego tekstu z odpowiedzią na pytanie konkursowe „Czym dla Ciebie jest naturalne piękno?”. Konkurs odbywa się na profilu Aquatonale w serwisie Facebook.com.

§ 2
Organizatorem Konkursu jest Aquatonale, dystrybutor marki Aquatonale na Polskę z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Solnym 16 („Organizator Konkursu”). Fundatorem nagród w Konkursie  jest Firma Aquatonale.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Aquatonale w serwisie Facebook.com do dnia 31.01.2011 r.

§ 4
Konkurs trwa od 6.12.2011 do  31.12.2011.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Aquatonale i wyślą na maila konkurs@aquatonale.pl z dopiskiem „detalista” lub „profesjonalista” krótki tekst z odpowiedzią na pytanie konkursowe „Czym dla Ciebie jest naturalne piękno?”

§ 6

Za profesjonalistę uważa się osobę, która może legitymować się wpisem do Ewidencjii Działalności Gospodarczej lub KRSem i ma działalność zarejestrowaną jako Kosmetyka i Fryzjerstwo.

§7
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 8
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 9

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2. Konkurs składa się z dwóch równoległych etapów:

  • etap 1.: od 6.12.2010 rok do 31.01.2011- zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez wysyłanie przez profesjonalistów na maila konkurs@aquatonale.pl treści z odpowiedzią na pytanie konkursowe. Z tych osób organizatorzy dokonają selekcji. Wygrany tekst zostanie opublikowany w zakładce „Konkurs” na Facebooku.
  • etap 2: od 6.12.2010 do 31.01.2011 – zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez wysyłanie przez konsumentów – detalistów na maila konkurs@aquatonale.pl treści z odpowiedzią na pytanie konkursowe. Z tych osób organizatorzy dokonają selekcji. Wygrany tekst zostanie opublikowany w zakładce „Konkurs” na Facebooku.

3. Wybór najlepszego tekstu Konkursowego zostanie dokonany na podstawie obiektywnej analizy przesłanych tekstów dnia 07.01.2011 roku.

4. W Konkursie zwycięży ten uczestnik, który po zakończeniu pierwszego oraz drugiego etapu zostanie uznany przez organizatora za twórcę najciekawszej odpowiedzi. Laureatami Konkursu zostanie łącznie 2  uczestników. 1 profesjonalista oraz 1 detalista.

§ 10

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • mieć status fana profilu Aquatonale na Facebooku
  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: http://www.aquatonale.pl
  • wysłać na maila konkurs@aquatonale.pl odpowiedź na pytanie konkursowe.

2. Zgłoszony do Konkursu tekst  nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne ani w żaden sposób reklamować produktów bądź usług komercyjnych.

3. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Zgłoszenie tekstu nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do Konkursu.

4. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie ciekawego i oryginalnego tekstu, który zawierałby w sobie odpowiedź na pytanie konkursowe. Ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest wysłanie tekstu Konkursowego na maila konkurs@aquatonale.pl w terminie 06.12.2010 do 31.01.2011roku i jego akceptacja przez moderatorów.

6. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko jeden tekst konkursowy.

7. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony przez niego tekst Konkursowy jest jego autorstwa  oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 08.02.2010 r.

9. Wyniki Konkursu, wraz z informacją o sposobie odebrania nagród zostaną opublikowane również na stronie www.aquatonale.pl

IV. NAGRODY

§ 11
W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów.

  • nagrodę za 1. miejsce dla profesjonalisty – profesjonalny kosmetyk/kosmetyki Aquatonale o wartości 150 zł brutto,
  • nagrodę za 1 miejsce dla konsumenta-detalisty – detaliczny kosmetyk/kosmetyki Aquatonale o wartości 100 zł brutto.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.aquatonale.pl oraz http://www.facebook.com/aquatonale przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Aquatonale w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie oraz na profilu Aquatonale w serwisie Facebook.com

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Szukaj:

Strefa Profesjonalisty »
Sklep z kosmetykami profesjonalnymi
Blog ekspercki »
W trosce o Ciebie - kosmetyki bez parabenów

Poznaj naszą filozofię:

L institut de beaute
Informacje prasowe »